Preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling - voor overheidsfunctionarissen, centra jeugd en gezin en ervaringsdeskundigen

Door de huidige privacyregels gaan scholen en andere organisaties zeer krampachtig om met het delen van informatie. Ook als het om zorgelijke situaties gaat. Hoe krijgen we de kramp er af?

De kring van veiligheid rondom kinderen/gezinnen is te vaak nog onvoldoende sluitend. Dit als gevolg van handelingsverlegenheid (oud denken – andere instanties zijn verantwoordelijk voor het probleem). Onze uitdaging: samen voor een veilig thuis.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Praktijkervaringen Wmo - voor overheidsfunctionarissen, Wmo-adviseurs en professional organizers

Doordat de afbakening tussen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wmo af en toe niet scherp genoeg lijkt, is er veel discussie tussen zorgaanbieders en de gemeente. Dat is met name op het gebied van hulp bij huishouden. De zorgaanbieder geeft bijvoorbeeld aan dat het WLZ-pakket onvoldoende is voor de ondersteuning. De wethouder is van mening dat we als vangnet wel moeten bijspringen.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in de zorg

Beoogde resultaten:

  • Verdere verhoging van de kwaliteit van zorg
  • Mogelijkheden tot omzeiling en reductie van administratieve lasten en bureaucratie
  • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Sociaal Domein

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.
Zo’n 380.000 leden bieden zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten in Nederland

OIZ, de vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg behartigt de belangen van haar leden en brengt de juiste ICT specialisten bij elkaar om de Zorgbranche te professionaliseren. De vereniging faciliteert kennisdeling en -verspreiding onder de leden met een specifieke focus op met een focus e-health, privacy en standaardisatie.

NBPO – beroepsvereniging van professional organizers die Wmo-clienten helpen om structuur te brengen in hun financien en andere materiele zaken

OCS – integraal huisvestingsadviseur

Sociaal Werk is een brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening in Nederland. De vereniging beïnvloedt wetgeving en overheidsbeleid en werkt samen met sociaalwerk-organisaties om daarmee de branche een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te geven om haar maatschappelijk relevante rol optimaal te vervullen.

linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Sociaal Domein

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

Preventie huiselijk geweld en kindermishandeling - voor overheidsfunctionarissen en onderwijsbesturen

Door de huidige privacyregels gaan scholen en andere organisaties zeer krampachtig om met het delen van informatie. Ook als het om zorgelijke situaties gaat. Hoe krijgen we de kramp er af?

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Onderwijshuisvesting - voor overheidsfunctionarissen en onderwijsbesturen

We willen leegstand terugdringen en dus met de externe partners (schoolbesturen) komen tot efficiënt gebruik van de lokalen / ruimten op scholen. We hebben daarbij echter te maken met verschillende belangen van de verschillende schoolbesturen wat in de praktijk leidt tot problemen.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online bijeenkomsten voor werkende Nederlanders in onderwijsorganisaties

Beoogde resultaten voor deelnemende onderwijsbestuurders, -managers en -professionals:

  • Bevordering van duurzame en frisse scholen
  • Preventie van kindermishandeling
  • Reductie van asbestrisico’s
  • Reductie van privacy-risico’s
  • Stapsgewijze integratie van slimme mogelijkheden van verduurzaming in onderwijshuisvesting.
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Praktijkervaringen Wmo - voor overheidsfunctionarissen, Wmo-adviseurs en professional organizers

Doordat de afbakening tussen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wmo af en toe niet scherp genoeg lijkt, is er veel discussie tussen zorgaanbieders en de gemeente. Dat is met name op het gebied van hulp bij huishouden. De zorgaanbieder geeft bijvoorbeeld aan dat het WLZ-pakket onvoldoende is voor de ondersteuning. De wethouder is van mening dat we als vangnet wel moeten bijspringen.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst