Versterking lokale economie - voor overheidsfunctionarissen en ondernemersorganisaties

Sommige gemeenten hebben een lokale inkoopkalender. Dat is een uitstekend middel om lokale ondernemers te betrekken, activeren en enthousiasmeren. Gemeentelijke bedrijvenpools voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen zijn een uitstekend hulpmiddel om de lokale ondernemer en de lokale economie te stimuleren. Betrek met name ook de lokale zzp-er in de pools!

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in het groen

Beoogde resultaten:

  • Verdere verhoging van kwaliteit en duurzaamheid in het openbaar groen
  • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten en woningcorporaties
  • Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021
  • Het helpen van gemeenten om openbaar groen te kunnen inzetten om een aantal beleidsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken, die te maken hebben met onder meer duurzaamheid, social return, burgerparticipatie, leefbaarheid en gezondheid.
  • Ideeën formuleren over positieve financiële effecten van innovatief beleid en beheer in het gemeentelijk openbaar groen.
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Lokale Economie

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

ONL voor Ondernemer

Ministerie EZ

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ruimte, milieu en economie - voor overheidsfunctionarissen en Omgevingsdiensten

De opdracht is om een bedrijventerrein in onze regio te revitaliseren. Op dit moment is het terrein een mix van (illegaal) wonen en werk. Er zijn in het verleden veel activiteiten toegestaan, weinig gehandhaafd en van alles gedoogd. Gevolg: veel precedenten geschapen, ongewenste bedrijven, illegaal wonen en wild parkeren. De revitalisering vraagt een stevige aanpak. Dit brengt impopulaire maatregelen met zich mee. Hoe krijg ik de gemeente overtuigd om door te pakken? Ze zien het probleem maar vinden ingrijpen lastig.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Afvalbeleid - voor overheidsfunctionarissen en afvalbedrijven

We willen afval- en grondstoffeninzameling uiteindelijk minder door de gemeente laten doen en meer door scholen, verenigingen, het mkb en groenbedrijven laten doen. Maar hoe krijg je die partijen enthousiast?

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Beleid, beheer en veiligheid in de openbare ruimte en het openbaar groen - voor overheidsfunctionarissen en groenbedrijven

Gemeenten bezuinigen op onderhoud waardoor de omgeving verloedert en de waarde van huizen daalt en de criminaliteit toeneemt.

We willen beleid tot stand brengen waarin budget dat eerst voor de aannemer was bestemd, wordt gealloceerd in de wijk waarbij participatie en wijkbeheer in de wijk zelf komen te liggen en de aannemer vanuit de wijk ter verantwoording kan worden geroepen als het niveau niet wordt gehaald.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Omgevingsbeleid, milieu, bodem en afval

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Onderhoud openbare ruimte

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

ActaSP – veiligheidskundig adviseur en detacheerder

VHG – branchevereniging voor ondernemers in het groen

ION – branchevereniging voor industrieel oppervlaktebehandelende bedrijve

BMD Advies – Vereniging van bedrijfsmilieudiensten. Ruim vijfenzeventig adviseurs zijn dagelijks op pad om bedrijven te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Ze zorgen ervoor dat alles binnen een organisatie klopt op het gebied van arbo, milieu, veiligheid, kwaliteit en management. BMD Advies is in 1990 opgericht op initiatief van werkgeversorganisaties en Kamers van Koophandel.

BNSP, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen is een platform voor ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning voor ruimtelijk professionals. De BNSP behartigt waar mogelijk de (in)directe belangen van haar leden. Zowel individueel als collectief. Namens het vakgebied treedt de vereniging naar buiten toe als aanspreekpunt.

NVRD, de koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement, verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en een leefbare stad. De leden van de NVRD voelen zich verbonden met elkaar rondom de kernbegrippen publiek, afval, grondstoffen en beheer openbare ruimte.

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie.

BodemenergieNL is een brancheorganisatie voor bedrijven en organisaties die op enige manier te maken hebben met bodemenergie. De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. De toepassing van bodemenergie, waaronder ondergrondse energieopslag, gaat hieraan een substantiële bijdrage leveren. BodemenergieNL zet zich in om in 2020 een aantal van 20.000 bodemenergiesystemen in Nederland gerealiseerd te hebben.

BOG, Brancheorganisatie Grondbanken behartigt de belangen van haar leden en faciliteert in kennisuitwisseling op het gebied van het omgaan met grond, vanaf het voornemen waarbij een grondstroom ontstaat tot de nuttige toepassing ervan. BOG-leden verzorgen gezamenlijk jaarlijks de nuttige toepassing van bijna 10 miljoen ton licht verontreinigde grond overeenkomstig de geldende wettelijke regelingen.