Duurzaamheid en duurzaam inkopen - voor overheidsfunctionarissen en duurzaamheidsadviseurs

Wij gaan als gemeente kiezen voor een niet-traditionele aanbestedingsmethodiek: concurrentiegerichte dialoog. Anders gezegd: we willen mogelijke oplossingen gaan bespreken met geselecteerde marktpartijen en we willen samen met hen toewerken naar de beste oplossing. Vervolgens kiezen we het mkb-bedrijf en de zzp-ers die deze oplossing het best kunnen aanbieden.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in het groen

Beoogde resultaten:

  • Verdere verhoging van kwaliteit en duurzaamheid in het openbaar groen
  • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten en woningcorporaties
  • Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021
  • Het helpen van gemeenten om openbaar groen te kunnen inzetten om een aantal beleidsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken, die te maken hebben met onder meer duurzaamheid, social return, burgerparticipatie, leefbaarheid en gezondheid.
  • Ideeën formuleren over positieve financiële effecten van innovatief beleid en beheer in het gemeentelijk openbaar groen.
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Duurzaamheid en social return

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis.

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland

Expertisecentrum duurzaam inkopen van het ministerie van EZ

De branchevereniging voor energieproducenten, -handelaren en leveringsbedrijven van stroom, gas en warmte. De leden zijn actief in zowel ‘groene’ als ‘grijze’ energie en allerlei soorten dienstverlening. Onder hen zijn ook veel nieuwkomers op de markt, innovatieve spelers en duurzame initiatieven.

Bestaat uit leden die zich bezighouden met de distributie en productie van een bijzonder breed scala aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen. De leden kunnen zich bijscholen via de opleidingen die de vereniging aanbiedt.

Belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. Holland Solar beïnvloedt relevante besluitvorming en sturen de agenda rond wet- en regelgeving en subsidies. De brancheorganisatie werkt samen met haar leden aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector.

Werk, inkomen en participatie - voor overheidsfunctionarissen, regionale sociale diensten en arbeidsbemiddelaars

Er is onvoldoende aansluiting van werkzoekenden op de vraag vanuit werkgevers. We ervaren in onze gemeente een veranderend bestand van uitkeringsgerechtigden en we staan open voor marktpartijen die de kloof kunnen helpen dichten. We lopen er tegen aan dat trajectaanbieders een mooi aanbod doen met baangarantie maar als puntje bij paaltje komt blijken er vaak redenen te zijn gezocht (gevonden) waardoor de aanbieders deze bangarantie slecht invullen. Het risico blijft te veel bij de overheid. Maar die overheid betaalt de markt toch om dat risico over te nemen?

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in arbeid, personeel, reïntegratie en duurzame inzetbaarheid

Beoogde resultaten:

  • Verdere verhoging van kwaliteit en mogelijkheden tot bevordering van duurzame inzetbaarheid.
  • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, in arbeidsmarktbeleid
  • Het verschaffen van tools aan gemeenten om kwetsbare doelgroepen weer naar de arbeidsmarkt te kunnen leiden of op zijn minst op een andere manier kunnen activeren.
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Sociaal Domein

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis.

BBW (Wet schuldsanering natuurlijke personen) is in 2003 door een groep actieve bewindvoerders opgericht om de gezamenlijke belangen van bewindvoerders Wsnp te behartigen. Inmiddels zijn ruim 170 bewindvoerders Wsnp aangesloten. Een bewindvoerder Wsnp is de schakel tussen schuldenaar, rechtbank en schuldeisers.

De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Ondernemers met een levensvatbaar bedrijf kunnen bij een aantal NVVK-leden terecht voor schuldhulpverlening. In overleg met de schuldeisers wordt een schuldregeling gezocht, zodanig dat de onderneming kan blijven voortbestaan.

BodemenergieNL is een brancheorganisatie voor bedrijven en organisaties die op enige manier te maken hebben met bodemenergie. De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. De toepassing van bodemenergie, waaronder ondergrondse energieopslag, gaat hieraan een substantiële bijdrage leveren. BodemenergieNL zet zich in om in 2020 een aantal van 20.000 bodemenergiesystemen in Nederland gerealiseerd te hebben.

BOG, Brancheorganisatie Grondbanken behartigt de belangen van haar leden en faciliteert in kennisuitwisseling op het gebied van het omgaan met grond, vanaf het voornemen waarbij een grondstroom ontstaat tot de nuttige toepassing ervan. BOG-leden verzorgen gezamenlijk jaarlijks de nuttige toepassing van bijna 10 miljoen ton licht verontreinigde grond overeenkomstig de geldende wettelijke regelingen.