De Stichting Samenwerkend Nederland bundelt al sinds 2003 krachten van werkende Nederlanders. In loondienst en zelfstandig. Ondernemer en zzp-er. Opdrachtgever en opdrachtnemer. Profit en non-profit. Werkzaam voor overheid en in het bedrijfsleven.

Daarom organiseert Samenwerkend Nederland vandaag de dag op een moderne manier open online meetings waar overheidsprofessionals, ondernemers, zzp-ers en werknemers die allemaal in een bepaalde branche of sector werkzaam zijn, hun gezamenlijke problemen en belangen bespreken, resulterend in verbetering van de kwaliteit en het resultaat van het werk en in samenwerking. In de meetings wordt de stem van ondernemend en werkend Nederland opgehaald en neergelegd op de plaatsen waar beslissingen genomen worden.

Verreweg de meeste werkende Nederlanders zijn nergens meer lid van. Zij hebben hun belangenvereniging steeds verder de rug toegekeerd. Dat was de belangrijkste rode draad uit het jaarlijkse brancheonderzoek van de stichting Samenwerkend Nederland in de jaren 2010 tot en met 2019.

Er is gesproken met veel werkende Nederlanders die actief lid van een vereniging zijn of geweest zijn, maar nu afgehaakt zijn of op het punt staan hun lidmaatschap te beëindigen. Het geschetste beeld van hun (voormalige) vereniging is zo nu en dan dramatisch: “de besluitvorming in mijn vereniging verloopt traag; het tempo wordt bepaald door de langzaamste. Er is geen creativiteit en vernieuwing, doch louter voorzichtigheid. Ze laten zich voor het karretje van de politiek / de overheid spannen, ze zijn niet kritisch genoeg en ze vechten niet genoeg voor mijn eigen zakelijke belangen. Overheids-subsidiegeld wordt aan vage en academische verenigingsactiviteiten besteed en als lid heb ik daar weinig aan. Er is onvoldoende actie en te veel overleg. Mijn vereniging is een volger en geen leider. Er zijn met regelmaat begrotingstekorten en ontevreden leden. Vergaderingen worden steeds slechter bezocht en worden steeds saaier. Ik ervaar mijn belangenvereniging als een speelbal voor enkele dominante figuren die zodoende hun stempel op onze branche of beroepsgroep willen drukken”.

De traditionele brancheverenigingen, beroepsverenigingen, vakbonden en ondernemersorganisaties doen hun best leden te behouden maar ze behartigen voornamelijk alleen de collectieve juridische en rechtspositionele belangen. Ze doen goed werk maar er zijn vandaag de dag andere zaken veel belangrijker. Daarom komt op Samenwerkend Nederland al sinds 2003 op voor individuele zakelijke belangen van werkende Nederlanders die niet werden behartigd door de traditionele belangenverenigingen die immers slechts collectieve belangen behartigen.

Concreet is tijdens jaarlijkse online meetings met werkende Nederlanders vaak de volgende rode draad zichtbaar:
• Werknemers hebben belang bij carrière-ontwikkeling, zelfrealisatie en zelfontplooiing.
• Werknemers bij de overheid hebben daarnaast ook belang bij risicoreductie in het primaire proces op de werkvloer, samenwerking in de keten, expertise uit het bedrijfsleven bij oplossing van maatschappelijke problemen.
• Ondernemers/werkgevers hebben belang bij het vinden en behouden van goed en flexibel personeel, vermindering van administratieve lastendruk, het realiseren van omzet, continuïteit en kostenbesparing. En zzp-ers hebben belang bij het realiseren van opdrachten, continuïteit in opdrachten, kostenbesparing en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering en betaalbare pensioenvoorziening.

Hoe helpen wij hen en hoe dienen wij hun individuele belangen

Samenwerking
Het bevorderen van samenwerking via jaarlijks terugkerende online meetings blijkt het belangrijkste middel te zijn om de doelen te helpen bereiken. De meetings vinden plaats in vrijwel alle branches en op alle maatschappelijke en economische thema’s waar zzp-ers, ondernemers en overheidsfunctionarissen elkaar nodig hebben maar elkaar niet vinden door allerlei belemmeringen. Zoals aanbestedingsvoorwaarden, vooroordelen, cultuurverschillen, etcetera.

Online meetings
Samenwerkend Nederland organiseert jaarlijks vele online meetings voor werkende Nederlanders, in vrijwel elke branche en op vrijwel elk maatschappelijk en economisch thema. Daar vallen verschillen tussen bloedgroepen weg, worden behoeften geïnventariseerd en komt samenwerking als vanzelf en op natuurlijke wijze tot stand.
Kijk voor de branches en thema’s op de homepage en kijk voor een voorbeeld op https://www.youtube.com/channel/UC5H1SWUcMxNbr0gwoqVaEjA
Iedereen is welkom en doet mee. Ondernemers, zzp-ers en werknemers in bedrijfsleven en bij de overheid.
Ze gaan terug naar huis of naar het kantoor of naar het gemeentehuis met een ingang of een opdracht of een oplossing. Zij verbeteren hun marktpositie en hun vaardigheden en ze bundelen krachten.

Raamcontracten
Stichting Samenwerkend Nederland beheert raamcontracten en andere collectieve afspraken met overheidsorganisaties, op basis waarvan publiek-private samenwerking tot stand komt.
Vanuit het publiek-private Platform Asbestverwijdering is bijvoorbeeld enkele jaren geleden een raamcontract bij Rijkswaterstaat afgesloten, op basis waarvan sindsdien asbestinventarisaties bij RWS hebben plaatsgevonden door asbestinventarisatiebedrijven. Het betreft opdrachten voor bedrijven met een omzet per opdracht variërend tussen 1.500 en 145.000 euro.
Zo zijn er bij Samenwerkend Nederland meerdere voorbeelden te verkrijgen van succesvol tot stand gekomen collectieve afspraken tijdens online en offline meetings voor complete branches.

Collectiviteitsvoordelen
Door samenwerking met kennispartners en voorkeursleveranciers via het grote netwerk kunnen voor werkende Nederlanders collectiviteitsvoordelen worden behaald die te maken hebben met:

Gebruikmaking van allerlei vormen van expertise gericht op verbetering van bedrijfsvoering en dienstverlening

Vermindering van juridische bedrijfsrisico’s

Vermindering van administratieve lasten

Verkenning van nationale en internationale samenwerkingsmogelijkheden

Pensioenvoorziening en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers

We organiseren deze activiteiten en we kopen deze diensten in met de kracht van het collectief.
Zie het volledige overzicht op https://samenwerkendnederland.nl/ondersteuningvoorwerkenden/

Contacten met politiek en media
Als het nodig en zinvol is om de politiek en/of de media te benaderen met een brandende kwestie, dan worden gelegenheidsallianties gesmeed die worden opgeheven nadat het doel is bereikt.
Bijvoorbeeld via ondernemersorganisatie ONL voor ondernemers te Den Haag kan snel worden geschakeld en zit u persoonlijk als werkende Nederland aan tafel bij Kamerleden waar u uw standpunt kunt verkondigen.
Kort samengevat: u wilt een ingang in politiek Den Haag en wij verschaffen hem.

Gerichte zoekacties in het netwerk
Als een werkende Nederlander een ingang zoekt bij een bepaalde organisatie of in een bepaalde branche of sector, dan kunnen wij die verschaffen. Dankzij ons omvangrijke en tamelijk goed dekkende publieke en private netwerk.

Wat is het unieke aan wat we doen

De werkwijze tijdens online en offline meetings
Is vaak gebaseerd op de brainwrite-methode. Met behulp van deze methode worden op zuiver vraag-georienteerde wijze eerst de behoeften uit de markt gehaald.
Daarna reageren deelnemers schriftelijk op elkaars ideeën en inspireren elkaar tot nieuwe en andere ideeën en oplossingen. Op deze wijze komt tijdens en na elke meeting samenwerking tot stand gebaseerd op de behoefte in de markt en oplossingen uit de groep.

Sinds 2002 is gebouwd aan een omvangrijk netwerk van netwerken.
In totaal is het bereik nu gegroeid tot:
• Ongeveer 45.000 ondernemers / werkgevers
• Ongeveer 135.000 zzp ‘ers
• Ongeveer 50.000 werknemers bij overheid en in bedrijfsleven

Samenvattend: wat mag de werkende Nederlander van de 21e eeuw verwachten van Samenwerkend Nederland:
• Niet de collectieve belangen maar de individuele belangen zijn de basis voor de online en offline meetings. We werken dus bottom-up, concreet, praktisch en vraag-georiënteerd
• Je hoeft nergens lid van te zijn of worden; iedereen is welkom tijdens de meetings
• Je ontmoet tijdens de meetings professionals die je anders niet ontmoet zou hebben; je treft gegarandeerd professionals uit je eigen vakgebied maar ook mensen buiten je vakgebied die je verder kunnen helpen. Om gezamenlijk problemen te bespreken en op te lossen. Met een professionele partij die daarbij helpt en ondersteunt
• Je vergroot in een keer je netwerk enorm; mede dankzij koppeling met het LinkedIn-netwerk van Samenwerkend Nederland

Welke resultaten leveren de online en offline meetings en collectiviteitsvoordelen zoal op – enkele aansprekende voorbeelden:
• Zzp-ers en ondernemers komen binnen bij allerlei overheidsopdrachtgevers waaronder gemeenten en Rijkswaterstaat, waar zij via reguliere aanbestedingsprocedures nooit aan de toelatingscriteria zouden hebben voldaan
• Een aantal gemeentelijke professionals in de jeugdzorg grijpt minder snel naar de meldcode en vermijdt op die manier administratieve lasten
• Er is kostenbesparing en risicoreductie gerealiseerd voor zzp-ers en ondernemers door collectieve inkoop
• Aanbestedingsregels zijn omzeild door raamcontracten tussen overheidsdiensten en branches en andere afspraken met grote overheidsorganisaties waardoor administratieve lasten effectief zijn verminderd
• Een flink aantal zzp-ers en ondernemers is via bemiddeling van stichting Samenwerkend Nederland opgenomen in een lokale bedrijvenpool van hun gemeente, met het oog op onderhandse uitbesteding van klussen door de betreffende gemeenten aan de zzp-ers en ondernemers
• Zzp-ers en ondernemers werken steeds meer met elkaar samen, en doen zo mee aan aanbestedingen waarbij ze gezamenlijk meer kans maken en taken verdelen
• Professionals in loondienst die overwegen zzp-er te worden krijgen via Samenwerkend Nederland alvast wat ingangen bij grote publieke en private opdrachtgevers, net zo lang totdat ze een eerste opdracht scoren
• Er zijn internationale expansiemogelijkheden voor ondernemers via een 100% subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een aan Samenwerkend NL verbonden geaccrediteerd RvO-coach
• Dankzij samenwerking met ondernemersorganisatie ONL voor ondernemers zitten individuele werkende Nederlanders aan tafel bij Kamerleden en voeden zij hen met hun ervaringen met onwerkbare regels en administratieve lasten.
• Dankzij krachtenbundeling met LinkedIn zijn al honderdduizenden werkende Nederlanders persoonlijk betrokken in het grote netwerk. Op deze wijze is inmiddels het grootste gecombineerde fysieke en digitale netwerk van werkende Nederlanders ontstaan.
• Er zijn allerlei ingangen verworven in de media met behulp van specifieke eye-openers uit publiek-private bijeenkomsten waarin problemen van werkende Nederlanders zijn opgehaald

Hebt u vragen? Neem contact met ons op!