ALGEMENE VOORWAARDEN SAMENWERKEND NEDERLAND

Per 1 januari 2010
Artikel 1. – Indeling, definities

1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Stichting Samenwerkend Nederland, die kunnen worden toegepast door de stichting Samenwerkend Nederland in haar overeenkomsten met haar cliënten, alsmede kunnen worden toegepast door verwante Nederlandse personen of rechtspersonen die tevens op collectieve basis werkzaam zijn voor werkende Nederlanders en die besluiten om deze voorwaarden van toepassing te verklaren op de overeenkomsten die zij aangaan of zijn aangegaan met hun cliënten. De stichting Samenwerkend Nederland en andere in dit artikel-lid bedoelde personen en rechtspersonen worden in deze algemene voorwaarden verder genoemd: “de toepassende partij(en)”.

2.Deze algemene voorwaarden kennen de volgende indeling:
1.Indeling, definities
2.Toepasselijkheid
3.Totstandkoming overeenkomst
4.Afkoelingsperiode
5.Aflevering
6.Uitvoering van de dienstverlening
7.Annulering
8.Indiensttreding van een aan een toepassende partij verbonden zelfstandige professional
9.Rechten van intellectuele of industriële eigendom
10.Overmacht
11.Prijs
12.Betaling
13.Zekerheid
14.Voorbehoud van eigendom en pandrecht
15.Aansprakelijkheid
16.Duur en opzegging
17.Ontbinding
18.Registratie
19.Toepasselijk recht en geschillen

3.In het hierna volgende wordt verstaan onder:
I.Toepassende partij:
a. De stichting Samenwerkend Nederland (eigenaar van de domeinnaam https://samenwerkendnederland.nl ), danwel de namens of in opdracht van de stichting werkende of facturerende natuurlijke of rechtspersonen. De stichting Samenwerkend Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72293292, kantoorhoudende Plein1945, nr. 27, 1251 MA Laren (NH);
b. andere Nederlandse personen of rechtspersonen die tevens op collectieve basis werkzaam zijn voor werkende Nederlanders en die besluiten om deze voorwaarden van toepassing te verklaren op de overeenkomsten die zij aangaan of zijn aangegaan met hun cliënten.
II.Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie: de prestaties waartoe de toepassende partij zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door toepassende partij aan cliënten, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door toepassende partij aan Cliënten, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht, en krachtens duurovereenkomst, alsmede de werkzaamheden, die toepassende partij voor Cliënten verricht en/of zullen verrichten, c.q. beoogd worden te verrichten;
III.Cliënt: de natuurlijke persoon, danwel private of publieke rechtspersoon (in het geval van een rechtspersoon, via een voor die rechtspersoon op welke wijze dan ook werkzame natuurlijke persoon), die mondeling, schriftelijk, via de Website van een toepassende partij of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door toepassende partij aangeboden diensten/materialen/adviezen/producten/informatie, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst of tijdelijke gratis kennismaking met een duurovereenkomst;
IV.Duurovereenkomst: de hetzij voor onbepaalde duur lopende overeenkomst, danwel tijdelijke overeenkomst op proef bij wijze van kennismaking, inhoudende het tegen een vast bedrag afnemen van diensten/materialen/adviezen/producten/informatie van een toepassende partij, welke overeenkomst door partijen wordt aangeduid als serviceovereenkomst of servicepakket of dienstenpakket. Waar gesproken wordt van cliënt wordt mede bedoeld de client die een duurovereenkomst heeft gesloten of daarmee kennismaakt;
V.Website: de homepage, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door c.q. voor de toepassende partij op het internet;
VI.Zelfstandig professional: de natuurlijke of rechtspersoon die economisch en juridisch zelfstandig handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijnde een aanbieder van specialistische diensten voor werkende Nederlanders, welke aanbieder zich aan een toepassende partij verbindt en via de toepassende partij ter beschikking gesteld kan worden aan haar cliënten

Artikel 2. – Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding en/of na bevestiging totstand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van toepassende partij terzake diensten/materialen/adviezen/producten/informatie aan of voor Cliënt ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.
2.Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing, nadat Cliënt hiervan op de hoogte is gesteld door de toepassende partij en hij daartegen binnen 4 weken geen bezwaar heeft gemaakt.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de cliënt worden gehanteerd, zijn voor toepassende partij slechts verbindend indien en voor zover toepassende partij zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. Indien toepassende partij akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende bepalingen, blijven, ook al wordt dat niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen in plaats daarvan bepalingen gelden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
6. Cliënt geeft toepassende partij bij voorbaat toestemming de overeenkomst danwel de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde partij of andere derden.
7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van toepassende partij worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor toepassende partij in de relatie met Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van toepassende partij en van de door hen ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3. – Totstandkoming overeenkomst
1.     Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van toepassende partij zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het aanbieden van Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie door middel van een Website.
2.     De Website van toepassende partij en collectieve uitingen per e-mail gelden als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
3.     Een bevestiging per e-mail door Toepassende partij aan de cliënt van een mondeling (inclusief telefonisch) met cliënt gemaakte afspraak of door cliënt mondeling of schriftelijk uitgesproken intentie tot het aangaan van een overeenkomst of duurovereenkomst, leidt tot een overeenkomst of duurovereenkomst, na verloop van een bedenktijd / afkoelingsperiode van 8 dagen na ontvangst van de bevestiging, gedurende welke bedenktijd client het recht heeft de totstandkoming van de overeenkomst of duurovereenkomst alsnog tegen te houden.
4.   Duurovereenkomsten komen na vervulling van de volgende opschortende voorwaarden stilzwijgend tot stand:
a. als de cliënt tijdens of na afloop van een aan cliënt bevestigde kennismakingsperiode feitelijk gebruik is gaan maken van de geboden diensten/materialen/adviezen/producten/informatie, waaronder een bijeenkomst van Toepassende partij en een doorverwijzing via Toepassende partij van een natuurlijk persoon of private rechtspersoon naar een potentiele opdrachtgever;
b. na betaling door cliënt van een vrijwillige bijdrage voorafgaand aan, gedurende of na afloop van een kennismakingsperiode;
c. na afloop van een kennismakingsperiode zonder opzegging door cliënt uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de kennismakingsperiode;
d. na een aanbod van Toepassende partij per e-mail gedurende of binnen 14 dagen na afloop van een kennismakingsperiode aan cliënt tot het aangaan van een betaalde duurovereenkomst, mits client het aanbod niet heeft afgewezen na een bedenktijd / afkoelingsperiode van 8 dagen na ontvangst van het aanbod.
5. Cliënt heeft voorafgaand aan vervulling van de in respectievelijk lid 4a, 4b, 4c en 4d genoemde opschortende voorwaarden het recht schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan Toepassende partij te melden dat hij zich niet gebonden acht aan lid 4a en/of lid 4b en/of lid 4c en/of lid 4d van dit artikel. Alsdan zal de door cliënt gewraakte bepaling / zullen de door cliënt gewraakte bepalingen uit lid 4 geen deel meer uitmaken van de duurovereenkomst tussen Toepassende partij en cliënt.
6. De cliënt garandeert dat de inhoud van het te verwerken materiaal niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en vrijwaart hiertoe Toepassende partij tegen gerechtelijke acties van derden. Niettemin heeft Toepassende partij zonder opgave van redenen het recht een opdracht, al dan niet verstrekt of bevestigd, te weigeren zonder daardoor schadeplichtig te zijn tegenover de cliënt of derden. Toepassende partij is evenzeer gerechtigd een gesloten overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, de uitvoering van een opdracht, al dan niet bevestigd, te weigeren en een reeds begonnen uitvoering van een opdracht te stoppen zonder opgave van redenen en zonder dat Toepassende partij op enige wijze schadeplichtig zullen zijn.
7.   Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt Toepassende partij geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door Toepassende partij zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging door Toepassende partij is bindend tussen partijen.

Artikel 4. – Afkoelingsperiode
1.Cliënt heeft het recht een aangegane overeenkomst binnen 8 dagen ongedaan te maken nadat de overeenkomst is ontstaan danwel nadat cliënt van het ontstaan daarvan op de hoogte behoorde te zijn. Ook heeft cliënt het recht afgeleverde diensten, doorverwijzingen en informatie zonder opgave van reden binnen 8 (acht) dagen na ontvangst aan Toepassende partij te retourneren.
2.Door Toepassende partij worden niet teruggenomen:
* Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Cliënt;
* Zaken die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
* Zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
3.Van de retour gezonden informatie mag op geen enkele wijze gebruik zijn gemaakt, of nadien alsnog gebruik worden gemaakt
4.Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde – inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie – dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn.
5.Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en wordt niet beschouwd als een nieuwe overeenkomst.

Artikel 5. – Aflevering
1.Toepassende partij staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van materialen/producten/adviezen/diensten/informatie door Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken. Indien het gaat om een algemeen althans in ruime kring beschikbaar gestelde (periodieke) uitgave, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Website, staat Toepassende partij evenmin in voor de inhoudelijke juistheid.
2.Het risico van verlies of beschadiging van de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht, danwel op het moment dat Toepassende partij aan Cliënt heeft verklaard dat de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie ter beschikking van Cliënt worden gehouden.
3. De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Toepassende partij niet in verzuim. Evenmin heeft Cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Toepassende partij zijn niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten hun macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Toepassende partij, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Toepassende partij of hun  (niet-)ondergeschikte hulppersonen.
4. Indien de cliënt de opdracht, benodigd materiaal en/of informatie later aanlevert dan overeengekomen, is Toepassende partij gerechtigd de levertijd te wijzigen c.q. de opdracht te weigeren.
5. Indien de opdracht met spoed moet worden uitgevoerd, kunnen overwerk en eventuele extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6. – Uitvoering van de dienstverlening
1.Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent aflevering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. Toepassende partij zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Toepassende partij richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van Toepassende partij en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Toepassende partij staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogd resultaat.
2.Cliënt is gehouden alle door Toepassende partij verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Toepassende partij.
3.Toepassende partij staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Cliënt aan Toepassende partij verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Cliënt (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Toepassende partij aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Toepassende partij zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
4.Cliënt erkent dat de werkzaamheden van Toepassende partij deels een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Toepassende partij en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Toepassende partij de aansprakelijkheid ten aanzien van hun werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit.
5.Toepassende partij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige adviezen die niet uitdrukkelijk het voorwerp van een adviesopdracht zijn.
6.Indien Cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat een Toepassende partij in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan Toepassende partij schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Toepassende partij zal in voorkomende gevallen door Cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Toepassende partij zoals bedoeld hieronder in de bepaling “Aansprakelijkheid”.

Artikel 7. – Annulering
Indien een, door Toepassende partij definitief bevestigde, deelname aan een bijeenkomst 72 uur of korter (zaterdagen en zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen als 0 uren) voor aanvang van de betreffende bijeenkomst wordt geannuleerd door de cliënt-deelnemer, om welke reden dan ook, of als de cliënt-deelnemer niet komt opdagen, dan heeft Toepassende partij het recht 100% van het te factureren bedrag voor de deelname van 1 persoon in rekening te brengen aan cliënt.

Artikel 8. – Indiensttreding van een aan Toepassende partij verbonden zelfstandige professional
1. Wanneer cliënt de door Toepassende partij ter beschikking gestelde zelfstandig professional in dienst neemt, na de introductie, tijdens de periode van ter beschikking stelling, of binnen 2 jaar na beëindiging van de opdracht, dan is cliënt aan Toepassende partij een vergoeding verschuldigd van 40% van het bruto jaarsalaris danwel de vergoeding die de zelfstandig professional bij cliënt gaat verdienen. Bovendien behoudt Toepassende partij zich het recht voor om de samenwerking met onmiddellijke ingang op te zeggen.
2. Onder indiensttreding wordt mede verstaan iedere overeenkomst op grond waarvan de zelfstandig professional werkzaamheden verricht of werkzaam is voor de cliënt, onder welke benaming dan ook.
Onder het bruto jaarsalaris zijn mede inbegrepen: vakantiegeld, eventuele 13e maand en vaste uitkeringen.
3. Indien Toepassende partij zulks verlangt, is de cliënt verplicht haar inzage te geven in de stukken en/of bescheiden waaruit het bruto maand- of jaarsalaris of de vergoeding van de werknemer genoegzaam blijkt.

Artikel 9. – Rechten van intellectuele of industriële eigendom
1.Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en databankrecht op de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie berusten uitsluitend bij Toepassende partij. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van Toepassende partij, die tegenover Cliënt alleen worden vertegenwoordigd door Toepassende partij, hieronder begrepen. Voor het overige zal Cliënt de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën vervaardigen, behoudens voor gebruik binnen de eigen onderneming danwel de eigen ondernemerspartij.
2.Cliënt is ermee bekend dat de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Toepassende partij respectievelijk diens licentiegevers kunnen bevatten. Cliënt verbindt zich de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
3.Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie.
4.Het is Toepassende partij toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie. Indien Toepassende partij door middel van technische bescherming de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie hebben beveiligd, dan is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.
5.Toepassende partij zal zoals omschreven in deze voorwaarden Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Toepassende partij onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de rechtsvordering, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Toepassende partij. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Toepassende partij verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. De verplichting tot vrijwaring door Toepassende partij vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
6.Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Toepassende partij een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal voordoen, dan zal Toepassende partij (indien mogelijk) het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Toepassende partij wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Toepassende partij voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie in een niet door Toepassende partij gemodificeerde vorm of versie, in samenhang met niet door Toepassende partij geleverde of verstrekte goederen en/of adviezen en/of op een andere wijze dan waarvoor de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie zijn ontwikkeld of bestemd.

Artikel 10. – Overmacht
1.Toepassende partij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Toepassende partij en of derden die Toepassende partij voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
2.In geval van overmacht aan de zijde van Toepassende partij worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Toepassende partij langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11. – Prijs
1.Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Transport is niet in de prijs inbegrepen. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden; de kosten, die Toepassende partij daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.
2.In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen de duurovereenkomst, dan geldt dat Toepassende partij gerechtigd is om door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De wijziging gaat niet in in de eerste drie maanden dat de overeenkomst tussen partijen heeft geduurd. Het voorgaande is niet op prijsverlagingen van toepassing.
3.Toepassende partij is in alle gevallen en op grond van bijzonder omstandigheden gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor diensten/materialen/adviezen/producten/informatie die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
4.Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Toepassende partij kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Toepassende partij genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 12. – Betaling
1.Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen.
2.In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Toepassende partij gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van Cliënt, aan Cliënt gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Cliënt te laten uitvoeren. Cliënt is gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaanmaking zal Cliënt in overleg treden met Toepassende partij. Indien Cliënt per credit card heeft betaald of automatische incasso heeft gegeven en blijkt dat incasso door Toepassende partij niet mogelijk is door saldotekort, is Toepassende partij gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen. De extra kosten worden in dit geval doorberekend aan Cliënt. Ook is Toepassende partij gerechtigd om de gedurende de opzegtermijn van een opgezegde overeenkomst, de nog te factureren bedragen bij wijze van bevoorschotting te incasseren.
3.Indien Toepassende partij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% (anderhalf procent) per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 70,- (zeventig euro) te vermeerderen met BTW.

Artikel 13. – Zekerheid
1.Cliënt is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Toepassende partij zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Toepassende partij en Cliënt of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Toepassende partij ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Toepassende partij uit welke hoofde dan ook.
2.Cliënt heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien.
3. Toepassende partij heeft het recht al hetgeen zij al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van Cliënt heeft te vorderen, te verrekenen of bij wijze van bevoorschotting te innen, in het bijzonder na opzegging van een overeenkomst door cliënt.

Artikel 14. – Voorbehoud van eigendom en pandrecht
1.Alle afleveringen van diensten/materialen/adviezen/producten/informatie door Toepassende partij aan Cliënt geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder.
2.Alle aan Cliënt geleverde diensten/materialen/adviezen/producten/informatie blijven eigendom van Toepassende partij, totdat Cliënt voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van diensten/materialen/adviezen/producten/informatie (en voor de bearbeiding van die diensten/materialen/adviezen/producten/informatie), alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bearbeiden van bedoelde diensten/materialen/adviezen/producten/informatie. De in dit lid bedoelde diensten/materialen/adviezen/producten/informatie mogen door Cliënt niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door Cliënt worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toepassende partij.
3.Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Toepassende partij zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan Cliënt te leveren diensten/materialen/adviezen/producten/informatie tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van Cliënt aan Toepassende partij. Cliënt geeft nu reeds bij voorbaat aan Toepassende partij in pand al hetgeen Toepassende partij onder zich heeft en zal hebben van Cliënt ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van Cliënt aan Toepassende partij. Indien Cliënt’s rechten voorwaardelijk zijn, vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Cliënt geeft een onherroepelijke machtiging aan Toepassende partij om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.

Artikel 15. – Aansprakelijkheid
1.Toepassende partij en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Toepassende partij en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Toepassende partij of de door hem ingeschakelde derden.
2.Toepassende partij is evenwel niet aansprakelijk voor:
I.bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Cliënt aan Toepassende partij of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Cliënt; en
II.bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Toepassende partij ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
3.In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Toepassende partij en de door Toepassende partij ingeschakelde derden voor door Cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
4.Aansprakelijkheid van Toepassende partij voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.Cliënt is gehouden Toepassende partij schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Toepassende partij en Cliënt, behoudens en voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Toepassende partij.
6.Indien Toepassende partij ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-) ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.
7.Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 1 (één) maand nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Toepassende partij schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
8.Cliënt vrijwaart Toepassende partij voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met zaken, rechten, informatie, die Cliënt aan Toepassende partij verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 16. Garantie
De client die een duurovereenkomst heeft met Toepassende partij, en aantoont in een bepaald kalenderjaar gebruik te hebben gemaakt van producten of diensten van of via Toepassende partij via collectieve inkoop, en voorts aantoont dat hij niet tenminste 500 euro ex BTW in het bovenbedoelde kalenderjaar aan prijsvoordelen van of via Toepassende partij heeft gekregen, krijgt van Toepassende partij een bedrag van 195 euro ex BTW over het bovenbedoelde kalenderjaar gerestitueerd.

Artikel 17. – Duur en opzegging
1.Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van diensten/materialen/adviezen/producten/informatie door Toepassende partij aan Cliënt, dan is sprake van een duurovereenkomst. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 1 (één) contractjaar of een half contractjaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen.
2.Een duurovereenkomst tussen Toepassende partij en Cliënt, zal telkens stilzwijgend met een periode van 1 (één) contractjaar worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk en mits per aangetekende post opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) contractmaanden voorafgaand aan het einde van de (verlengde) contractstermijn. In het geval van een half contractjaar geldt een opzegtermijn van 2 (twee) contractmaanden.
3.Duurovereenkomsten niet bedoel onder lid 1 en 2 en die voor een periode langer dan 1 jaar worden aangegaan, kunnen door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van reden door schriftelijke opzegging worden beëindigd voor het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een kalenderjaar, welke aanvangt aan het einde van het kalenderjaar waarin is opgezegd.
4.Toepassende partij heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Cliënt verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.
5.Partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 18. – Ontbinding
1.Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Toepassende partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds diensten/materialen/adviezen/producten/informatie ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze diensten/materialen/adviezen/producten/informatie en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Toepassende partij ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
2.Indien Toepassende partij aansprakelijk is jegens Cliënt en/of tot nakoming gehouden, is Toepassende partij, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Toepassende partij tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Toepassende partij zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3.Toepassende partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Toepassende partij zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4.Bedragen die Toepassende partij heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, of nog zou leveren na een eerdere opzegging door cliënt, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding voor zover nodig direct opeisbaar.

Artikel 19. – Registratie
Toepassende partij legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de Cliënt, mede door het gebruik van de dienstverlening door Cliënt, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om de cliënt op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van  producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Toepassende partij rekening te houden met persoonlijke voorkeuren. Tenslotte kan Toepassende partij (NAW-)gegevens van cliënt ter beschikking stellen aan derden. Indien de cliënt geen prijs stelt op dergelijke aanbiedingen of verstrekking van gegevens aan derden, dan kan hij dit aan Toepassende partij melden. De Cliënt heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Verzoeken dienen schriftelijk aan Toepassende partij te worden gedaan.

Artikel 20. – Toepasselijk recht en geschillen
1.De overeenkomsten tussen Toepassende partij en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
2.De geschillen welke tussen Toepassende partij en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Toepassende partij met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter te Utrecht.
3. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden en de geldende tarievenlijst aan Cliënt toegezonden

Stichting Samenwerkend Nederland, KvK 72293292, Plein1945, nr. 27, 1251 MA Laren (NH).
Telefoonnummer 035-2018802, secretariaat@samenwerkendnederland.nl, https://samenwerkendnederland.nl