Wat is de meerwaarde van netwerkactiviteiten op basis van publiek-private samenwerking?

 

Door Samenwerkend Nederland worden netwerkactiviteiten georganiseerd, met een grote variatie aan onderwerpen en vakgebieden.
In samenwerking met de stichting PubliekPrivaat, waar functionarissen worden uitgenodigd uit gastgemeenten en referentiegemeenten. Zie voor meer informatie de bijeenkomsten-agenda op deze website. Tijdens onze bijeenkomsten komen functionarissen van gemeenten, woningcorporaties, Rijkswaterstaat en bedrijven samen en leggen hun praktijkproblemen op tafel.

 

De netwerkactiviteiten van Samenwerkend Nederland zijn gebaseerd op de Brainwrite-methode

netwerkactiviteiten volgens de Brainwrite methodeDe werkwijze van Samenwerkend NL is volledig vraaggeoriënteerd en is gebaseerd op de “brainwrite-methode”. Met behulp van deze methode reageren de deelnemers schriftelijk op elkaars ideeën. Bij deze werkvorm gebruiken we de kracht van associëren in brainstormen: deelnemers inspireren elkaar en komen zo tot – andere – ideeën.

Vragen en problemen van opdrachtgevers die men tijdens bijeenkomst niet kan oplossen (gemiddeld 30%), worden tijdens en na de overlegbijeenkomst in de opdrachtenpool van Samenwerkend Nederland geplaatst.

Zo voegt Samenwerkend Nederland extra onderhandse communicatie- en inkoopkanalen toe, naast de vele onderhandse inkoopkanalen die overheidsorganisaties al hebben.

Samenwerkend Nederland zoekt elk jaar samenwerking met uitvoerende en adviserende bedrijven werkzaam in onder meer zakelijke dienstverlening, vastgoed, bouw, ruimtelijke inrichting, openbare ruimte, asbest, milieu en het sociaal domein.

Met name bedrijven die bereid zijn wat tijd en geduld te steken in gemeentelijke problemen en die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen van de opdrachtgevers en die dus in contact kunnen worden gebracht met opdrachtgevers.

Samenwerkend Nederland is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit. De markt doet zijn werk.

Wilt u kennismaken, zend dan een mail naar info@samenwerkendnederland.nl

Het Branchecentrum doet periodiek brancheonderzoek bij ondernemers, professionals (in loondienst en zelfstandig) en uitvoeringsambtenaren. Zij hebben opvallend veel soortgelijke klachten en belangen als het onderwerp overbodige bureaucratie wordt aangesneden. Al sinds 2003 wordt tijdens de bijeenkomsten van het Branchecentrum en tijdens individuele diepte-interviews consequent en gericht gevraagd naar overbodige bureaucratie en vele andere verwante problemen die zij dagelijks ondervinden bij de uitvoering van hun werk. Oorzaken en veroorzakers van overbodige bureaucratie worden zo zichtbaar gemaakt, zoals:

 • excessieve regelgeving
 • onredelijke toepassing of interpretatieverschillen van de regels
 • lange, trage en ingewikkelde procedures
 • moeizame communicatie tussen overheidsdienaren en ondernemers
 • te veel veranderingen in regelgeving en procedures
 • een te ingewikkelde organisatiestructuur van de overheid
 • de risicomijdingscultuur (altijd maar weer nieuwe detailregels maken om elk risico uit te sluiten)
 • de politiek die dingen goed wil doen maar niet de goede dingen doet
 • ambtenaren die te weinig gebruik maken van hun beslissingsruimte
 • te veel schakels in een keten (oftewel veel te veel organisaties die zich ergens mee bemoeien)
 • wantrouwen bij controlerende instanties en dus veel te veel informatieverplichtingen aan de overheid

De vraaggesprekken vinden plaats in een ontspannen en informele sfeer. Dit stelt het Branchecentrum in staat om signalen op te pikken die onopgemerkt blijven in veel officiële inventarisaties en enquêtes. Het Branchecentrum maakt voor haar onderzoek onder meer gebruik van haar eigen netwerk van 30.000 functionarissen in overheid en bedrijfsleven.

Meer informatie: website Branchecentrum

De Kafkabrigade is een onafhankelijke non profit onderzoeksinstelling, die in 2004 is opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken

Op landelijk niveau wordt de Kafkabrigade gebruikt om een peil te trekken op bureaucratiebestrijding en diverse ministeries besteden dan ook onderzoek aan de brigade uit.

Naast opdrachtgevers als overheden kunnen ook burgers, die problemen met bureaucratie ervaren, de organisatie vragen een onderzoek te starten.

Vaak komen inwoners van Nederland in situaties terecht waar ze door allerlei procedures en regels in een doolhof terechtkomen, waar men de uitweg niet kan vinden. Kortom, de burger, de ondernemer of de professional loopt vast in de heersende bureaucratie. De Kafkabrigade onderzoekt deze problemen en helpt overheidsorganisaties met het inrichten van hun organisatie rondom de publieke waarde die ze willen dienen en stelt hier het individu centraal.

Meer informatie: website Kafkabrigade

ONL voor Ondernemers is dé ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één belang: de stem van de ondernemers te laten horen.

Politici, ambtenaren en grote lobby-organisaties weten over het algemeen niet wat een wet of maatregel in de dagelijkse praktijk betekent voor een ondernemer. Vaak hebben wetswijzigingen of opgelegde maatregelen desastreuze gevolgen. Voorbeelden hiervan zijn de Wet Werk en Zekerheid, de Wet DBA, de Wet Poortwachter. Ondoordachte wetgeving is niet alleen slecht voor ondernemers maar voor de hele economie. Het is daarom essentieel dat de stem van de ondernemer gehoord wordt bij de totstandkoming van beleid en wetgeving.

Het doel van ONL is Nederland ondernemender maken, door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen op onderwerpen waar ondernemers last van hebben. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn de Wet DBA, Wet Werk en Zekerheid, Late betalingen en Rentederivaten.

De vijf pijlers van ONL voor Ondernemers zijn:

 1. Voor en door ondernemers
  ONL is er voor alle ondernemers en wordt gerund door ondernemers. We spreken de taal van de ondernemer, zijn doel- en actiegericht en hebben dezelfde ambitie als onze achterban. Aanpakken!
 2. Geen representatie maar participatie
  Onze achterban kijkt niet toe maar bepaalt onze agenda. Wij peilen continu de wensen, meningen, uitdagingen van onze deelnemende ondernemers en vertalen die naar concrete actiepunten.
 3. Regio- en sectoroverstijgend
  Moderne ondernemers verenigen zich op basis van ambitie, uitdagingen en profielen en niet op basis van regio of sector. Vanuit deze relevantie gaan wij ons in de lobby sterk maken voor onze achterban.
 4. Volledig transparant
  Onze organisatie, activiteiten en doelstellingen zijn volledig transparant. We geven op ieder moment openheid in processen, politieke afwegingen, agenda’s en belangen.
 5. Dynamisch georganiseerd
  Onze agenda wordt niet bepaald door het bestuur, de politiek of brancheorganisaties maar direct door de deelnemende ondernemers. ONL past zich aan hun wensen aan en handelt daarnaar.

Meer informatie: www.onl.nl

Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- of gevelbegroeners en interieurbeplanters. VHG behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden op sociaal-economisch en bedrijfsmatig gebied. VHG bestaat uit domeinen, regio’s, een ledenraad, het bestuur en een verenigingsbureau.

VHG ondersteunt haar lidbedrijven in hun bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving.

Visie
Groen heeft een toegevoegde waarde voor maatschappij en economie. Het heeft een positieve invloed op het welzijn van mensen en de ontwikkeling van kinderen. Groen geeft de politiek handvatten bij het aanpakken van maatschappelijke en economische vraagstukken, zoals fijnstof en criminaliteitsbestrijding. Groen vergroot de concentratie, bevordert de werkbeleving, versnelt genezingsprocessen en laat de waarde van onroerend goed stijgen. Het bewustzijn is nog onvoldoende aanwezig bij de politiek, bedrijven en burgers. Het moet meer zichtbaar worden in beleidsregels, aanbestedingen en inschakeling van professionals.

Missie
Branchevereniging VHG wil namens de individuele ondernemers in de branche de vertegenwoordiger zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De sector wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze voegt door haar diensten iets toe aan de kwaliteit van leven. Branchevereniging VHG ziet zichzelf daarmee ook als ‘de groene inspiratiebron’ voor de maatschappij.

Strategische doelstellingen
De doelstellingen van Branchevereniging VHG zijn: het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige groene ruimte, het besef moet er komen dat groen een belangrijk beleidsinstrument is, een investering en geen kostenpost. Ze wil burgers beïnvloeden om politiek van onderaf te stimuleren. Door meer besef komt er meer aandacht in alle facetten van beleidsvorming, aanbesteding en uitvoering. VHG streeft ernaar een groei van de markt voor de ondernemers te realiseren. Het is aan de ondernemers zelf of zij van de gecreëerde kansen gebruik gaan maken.

Meer informatie: www.vhg.org

Samenwerkend Nederland realiseert verlaging van bedrijfskosten voor bedrijven door collectieve inkoopmacht, en vraagt aan de 50.000 MKB-bedrijven en ZZP-ers in haar netwerk om open te staan voor aanbiedingen van suppliers met collectiviteitsvoordeel, zoals:

 • Verzekeringen (AOV, aansprakelijkheid)
 • Zzp-pensioen
 • Juridische hulp
 • Boekhouding
 • Incasso
 • Kantoormiddelen
 • Aanbestedingsbegeleiding (gebruikmaking van aanbestedingshelpdesk)
 • Hulp bij verhogen kansen om offertes tot opdrachten te laten leiden
 • Ondersteuning bij het schrijven van een onderscheidende offerte of het maken van een onderscheidende presentatie
 • Training en business improvement

Dienst Administratieve vereenvoudiging in België (DAV) stelt zich ten doel het eenvoudiger maken van administratieve handelingen die een onderneming of burger moet uitvoeren om te voldoen aan de voorschriften die de overheid oplegt. Het gaat met andere woorden om het vereenvoudigen van onder andere:

 • formulieren;
 • registratie- of erkenningsverplichtingen (om een activiteit te kunnen uitvoeren of een product te kunnen verkopen);
 • verplichtingen (sociale, fiscale, boekhoudkundige, …) om informatie, documenten of gegevens te registreren, te bewaren of door te sturen.

Door het makkelijker en eenvoudiger maken van die administratieve handelingen dalen de daaruit voortvloeiende lasten. Minder lasten betekent voor een onderneming minder tijd die moet besteed worden door werknemers, de ondernemer zelf of externe dienstverleners (bijvoorbeeld sociaal secretariaten, boekhouders, consultants, …) en dus minder loonkosten, vergoedingen en productiviteitsverlies. Voor de burger impliceert lastenvermindering: tijdswinst, minder verplaatsingskosten en meer rechtszekerheid.

Ook de overheidsdiensten halen voordelen uit administratieve vereenvoudiging. Dossiers kunnen sneller samengesteld en behandeld worden wanneer minder gegevens moeten ingezameld worden en deze elektronisch worden uitgewisseld. De overheidsdiensten zullen ook minder klachten (en vergissingen) van burgers en ondernemingen moeten behandelen nadat regelgeving en procedures werden vereenvoudigd.

Visie
De DAV stelt het belang van de gebruikers van de openbare diensten -ondernemers of burgers- steeds centraal. Bij het opzetten van vereenvoudigingsprojecten zoeken we steeds naar dié oplossing die de minste administratieve lasten voor hen meebrengt. Ook wanneer dit soms impliceert dat de overheid hiervoor een extra inspanning moet leveren.

Administratieve vereenvoudiging impliceert onder meer:

 • het herbekijken van de regelgeving (reguleringsmanagement);
 • het inzetten van informatie- en communicatietechnologie (e-government);
 • het efficiënter structureren van procedures (business process re-engineering);
 • het beter informeren van burgers en ondernemingen (communicatie).
 • De DAV pleit daarom voor een multidisciplinaire aanpak van deze problematiek waarin men oog heeft voor al deze aspecten.

Die aanpak impliceert ook een horizontale benadering, waarbij over de grenzen van de verschillende overheidsdiensten heen wordt samengewerkt.

Kritieke successfactoren

Internationale rapporten en aanbevelingen over administratieve vereenvoudiging tonen aan dat een aantal kritieke succesfactoren onontbeerlijk zijn om een daadwerkelijke en zichtbare vermindering van de administratieve lasten voor ondernemingen en burgers te realiseren.

Formele betrokkenheid van de hele regering.

 • Een partnership met alle betrokken partijen: politieke overheden, administraties en ondernemingen.
 • Een centrale dienst bij het hoogste politieke niveau, de Eerste Minister.
 • Een globale en structurele benadering van het vereenvoudigingsbeleid (ruimer dan het formulierenaspect).
 • Een continuïteit in de werking en de aanpak.
 • Een objectieve en neutrale behandeling van de gesignaleerde problemen.
 • Een goede coördinatie op alle niveaus.

Meer informatie: www.vereenvoudiging.be

Bestuurderscentrum is een netwerkorganisatie waarbij delen de kern en de kracht is van ons netwerk. Met elkaar willen we een maatschappelijke beweging stimuleren om besturen van verenigingen en stichtingen professioneler te maken door initiatieven van bestuurders en kennispartners te ondersteunen en te delen.

 

Dit willen we bereiken door:

 • Uitwisselen van kennis en ervaring, nieuwe persoonlijke contacten leggen of bestaande contacten versterken.
 • Elkaar inspireren, vertrouwen en iets gunnen.
 • Elkaar versterken en groeien door vanuit andere invalshoeken te kijken, door nieuwe perspectieven. Door samen een win-win situatie te creëren.

Bestuurderscentrum bestaat uit een digitaal netwerk en persoonlijke netwerkbijeenkomsten.

Visie
Bestuurderscentrum gelooft dat zij dankzij haar uitgebreide, exclusieve en brancheoverstijgende bestuurdersnetwerk een grote toegevoegde waarde heeft op het besturen van maatschappelijke organisaties en ondernemingen op het snijvlak van publiek en privaat. (brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen).

Het doel is om u als bestuurder te ontzorgen, kostenbesparing en efficiency voor uw organisatie op te leveren en besturen als vak op de kaart te zetten!

Missie
Bestuurderscentrum wil ondernemende bestuurders, leden van Raden van Toezicht (RvT) en Raden van Commissarissen (RvC) van maatschappelijke organisaties en ondernemingen op het snijvlak van publiek en privaat. (brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen) ondersteuning bieden bij het uitoefenen van de bestuursfunctie op de gebieden netwerk, kennis en kunde. Bestuurderscentrum biedt u de drie O’s!

Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen

Ontmoeten
In een sportieve setting bieden we bijeenkomsten aan om bestuurders op een aangename, gezellige en informele wijze met elkaar kennis te laten maken zodat zij hun persoonlijke netwerk kunnen vergroten.

Ontdekken
Wij geloven in de waarde van intercollegiale contacten over de grenzen van de eigen sector heen en wij zijn overtuigd van de waarde van uitwisseling van best practices en van de inspiratie die iedere ontmoeting brengt. Gelijkgestemden vanuit een diversiteit aan organisaties!
Onder de noemer Ontdekken, organiseren wij Inspiratiesessies met als doel bestuurders op een ontspannen en laagdrempelige wijze in contact te brengen met de kennis van een relevante kennispartner of een andere ervaren bestuurder. Vrijblijvend en zonder of tegen geringe kosten. Hiermee wordt het ontdekken van kennis toegankelijk voor elke bestuurder.
We bieden kleinschalige sessies aan. De betrokkenheid die gevraagd wordt aan de deelnemers zorgt voor de nodige dynamiek. Na een soepje en een borrel gaat eenieder met waardevolle inzichten naar huis!

Ontwikkelen
Verdieping van kennis vindt plaats in stoomcursussen, workshops en zogeheten transparantiegroepen. Kleinschalige kennisgroepen die 4 keer per jaar bij elkaar komen en inhoudelijk worden ondersteund door kennispartners en die verdieping brengen op verschillende thema’s. Bij de start wordt geïnventariseerd welke punten aandacht behoeven en gaat men  concreet aan de slag met een thema. De focus is gericht op ontwikkeling en kennisdeling. Groei staat voorop.

Meer informatie: www.bestuurderscentrum.nl

In Nederland worden jaarlijks 320.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt. Hiervan komen rond de 25.000 bij de Jeugdhulpverlening terecht.
Dat betekent dat rond de 300.000 mishandelde kinderen er alleen voor staan.

“Wij geven omstanders van kinderen handvatten om het goede voorbeeld te zijn. Ons verhaal raakt de mensen diep, want kindermishandeling is allerminst fraai, maar wanneer je kunt voelen wat een kind doormaakt, is de drang om het goede voorbeeld te zijn voor eeuwig in je hart verankerd. En dat doen wij. Samen.” (ervaringsdeskundige)

Uit de kille cijfers blijkt dat in Nederland ruim 300.000 kinderen onder de radar blijven voor wie kindermishandeling de dagelijkse realiteit is. Zij worden niet gezien of gehoord in hun eenzaamheid, pijn en verdriet.
Terwijl mishandeling van kinderen per definitie gebeurt in een sociale omgeving die wordt bevolkt door buren, familieleden, leden van een kerkgenootschap, leraren, wijkagenten, sportdocenten..!

Dit maakt ons allemaal onderdeel van het probleem. Vandaar dat NO KIDDING kiest voor een maatschappelijke beweging.
Kinderen zijn voor hun welzijn afhankelijk van ons volwassenen in hun directe omgeving. Volwassenen die met elkaar willen handelen in het belang van het kind.
Iedereen kan een wereld van verschil maken voor een kind dat wordt mishandeld. NO KIDDING laat onder het motto ‘Kleine stappen, grote winst’ zien hoe.

NO KIDDING Stop kindermishandeling! wil kindermishandeling voorkomen door een andere manier van denken en doen.

Dit doen wij door middel van presentaties en workshops.

Ervaringsdeskundigen, volwassenen die zelf als kind zijn mishandeld, geven ons een ‘kijkje achter de voordeur’.

Ze nemen je mee in de belevingswereld van de ruim 320.000 kinderen die jaarlijks in Nederland worden mishandeld.

Meer informatie: www.nokidding.nl

Tot eind jaren ’80 werd er veel gebouwd met bouwmaterialen van asbest.
Asbest een verzameling van mineralen welke bestaat uit kleine vezels, die met het blote oog niet te zien zijn. Het is een zeer sterk materiaal, is slijtvast en isoleert.

Asbest is niet gevaarlijk als het in een gebonden toestand verkeerd. Wanneer het losse vezels worden bij het verwijderen, doorzagen of verwerken ervan, dan is het mogelijk dat  asbestdeeltjes worden ingeademd. Dit is risicovol voor het krijgen van ernstige luchtweg en longziekten.
Asbest moet op een professionele verwijderd worden, ook wel saneren genoemd. In Nederland zijn er naar schatting een aantal jaren achter elkaar zo een 1500 tot 1700 mensen overleden aan asbestziektes. De overheid wil dit sterftecijfer terugdringen.

Zie ook: www.asbest-subsidies.nl/gezondheid

Nieuwe wetgeving en regels
Tot 1 juli 1993 was het nog toegestaan om met asbest te werken. Hierna zijn er wetten gekomen zodat erkende asbestbedrijven procedures kunnen volgen om het asbest op de juiste manier te verwijderen. Sanering begint altijd met een asbestinventarisatie.

Het Platform Asbestverwijdering heeft enkele jaren geleden een raamcontract bij Rijkswaterstaat afgesloten, op basis waarvan sindsdien asbestinventarisaties bij RWS plaatsvinden door asbestinventarisatiebedrijven die samenwerken met Samenwerkend Nederland in de bedrijvenpool.

Het betreft opdrachten voor bedrijven met een omzet variërend tussen € 1.500 en 145.000

Zembla-uitzending over asbest, een artikel in NRC over asbest, het raamcontract asbest met Rijkswaterstaat, en andere successen die in de asbestbranche zijn behaald dankzij publiek-private samenwerking.

Tot eind jaren ’80 werd er veel gebouwd met bouwmaterialen van asbest.
Asbest een verzameling van mineralen welke bestaat uit kleine vezels, die met het blote oog niet te zien zijn. Het is een zeer sterk materiaal, is slijtvast en isoleert.

Asbest is niet gevaarlijk als het in een gebonden toestand verkeerd. Wanneer het losse vezels worden bij het verwijderen, doorzagen of verwerken ervan, dan is het mogelijk dat  asbestdeeltjes worden ingeademd. Dit is risicovol voor het krijgen van ernstige luchtweg en longziekten.
Asbest moet op een professionele verwijderd worden, ook wel saneren genoemd. In Nederland zijn er naar schatting een aantal jaren achter elkaar zo een 1500 tot 1700 mensen overleden aan asbestziektes. De overheid wil dit sterftecijfer terugdringen.

Zie ook: www.asbest-subsidies.nl/gezondheid

Nieuwe wetgeving en regels
Tot 1 juli 1993 was het nog toegestaan om met asbest te werken. Hierna zijn er wetten gekomen zodat erkende asbestbedrijven procedures kunnen volgen om het asbest op de juiste manier te verwijderen. Sanering begint altijd met een asbestinventarisatie.

Het Platform Asbestverwijdering heeft enkele jaren geleden een raamcontract bij Rijkswaterstaat afgesloten, op basis waarvan sindsdien asbestinventarisaties bij RWS plaatsvinden door asbestinventarisatiebedrijven die samenwerken met Samenwerkend Nederland in de bedrijvenpool.

Het betreft opdrachten voor bedrijven met een omzet variërend tussen € 1.500 en 145.000

Zembla-uitzending over asbest, een artikel in NRC over asbest, het raamcontract asbest met Rijkswaterstaat, en andere successen die in de asbestbranche zijn behaald dankzij publiek-private samenwerking.

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) is opgericht in 1994 en heeft inmiddels 66 leden met ca. 200 winkels verspreid over heel Nederland.

De leden van de BKN zijn actief op het terrein van hergebruik van grof huishoudelijk afval en bevordering van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Kennisoverdracht
Sinds haar oprichting ondersteunt BKN de ontwikkeling van de Kringloopbranche door kennisoverdracht en het verzorgen van voorlichting aan en over Kringloop(winkels). In de afgelopen jaren heeft de BKN zich verder geprofessionaliseerd. Dit uit zich onder andere in het door BKN ontwikkelde Keurmerk Kringloopbedrijven® en het door BKN ontwikkelde Handboek Arbeidsvoorwaarden.

Keurmerk Kringloopbedrijven®
Met de ontwikkeling en implementatie van het Keurmerk Kringloopbedrijven® streeft BKN de doelstelling na om de professionaliteit binnen de branche verder te vergroten. Dit met als resultaat meer onderscheidend vermogen ten opzichte van kringloopbedrijven zonder Keurmerk en helderheid over bedrijfsvoering richting samenwerkingspartners en stakeholders zoals gemeenten, afvalbedrijven, re-integratiebedrijven, sociale werkvoorzieningen en de particuliere klanten.

Missie
Het bevorderen van kwalitatief en doelmatig product- en materiaal hergebruik bij leden van BKN, alsmede het stimuleren van het sociaal ondernemerschap onder haar leden.
De eerste doelstelling van BKN is het stimuleren van hergebruik van producten en materialen.

De tweede doelstelling van BKN is het stimuleren van het sociaal ondernemerschap. Dit betekent dat BKN haar leden stimuleert om werkgelegenheid te creeren voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een beperking of om mensen met een strafblad.

BKN spant zich samen met haar leden in om mensen en goederen een 2e kans te geven.

Deze zogenaamde ‘dubbele doelstelling’ onderscheidt leden van BKN van andere bedrijven die actief zijn in de verkoop van 2e hands gebruiksgoederen.

Meer informatie: www.kringloopwinkels.nl