Stichting Samenwerkend Nederland heeft als doel om lidmaatschappen van bedrijven en zzp-ers bij brancheorganisaties te laten toenemen.

Samenwerkend Nederland is een volstrekt onafhankelijk platform voor werkende Nederlanders en vormt onder meer netwerken van bestuurders van brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Bovendien faciliteert het platform een waardevol netwerk van opdrachtgevers in allerlei branches.

Omdat Samenwerkend Nederland de groei van branche- en beroepsverenigingen in Nederland effectief wil ondersteunen, voert zij de volgende stappen uit:

 • Samenwerkend Nederland verwijst op haar website naar brancheorganisaties en belangenverenigingen voor werknemers, bij voorkeur met uw logo of beeldmerk
 • Samenwerkend NL zal bedrijven of zelfstandigen in haar netwerk die nog geen lid zijn van een brancheorganisatie, doorverwijzen
 • Samenwerkend Nederland (onder meer via haar partnership met ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers) zal lobbyen voor bedrijven die last ondervinden van ongewenste regels (bureaucratie)
 • Samenwerkend Nederland zal overheidsopdrachtgevers en andere opdrachtgevers in haar netwerk, die expertise blijken te zoeken in een bepaald vakgebied, van harte aanbevelen contact op te nemen de best aansluitende brancheorganisatie

 

Wanneer u nog geen lid bent van de in uw branche werkzame vereniging, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de betreffende brancheorganisatie.

Tot slot, wanneer u lid van uw branchevereniging bent (geworden), dan bieden wij u korting op de ondernemersondersteuning van Samenwerkend Nederland. Lees verder op de webpagina Ondernemersondersteuning

Samenwerkend NL verwijst u als werkende Nederlander graag naar de voor u belangrijke collectieve organisaties.

 • ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.
  Zo’n 380.000 leden bieden zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten in Nederland
 • De Vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen. De vereniging bestaat uit vooraanstaande leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies. Door de diversiteit van de leden en de expertise, is BBN gesprekspartner voor alle disciplines binnen de bouwkolom, van architect tot aannemer, van opdrachtgever tot controlerende instantie.
 • BBW,De Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) is in 2003 door een groep actieve bewindvoerders opgericht om de gezamenlijke belangen van bewindvoerders Wsnp te behartigen. Inmiddels zijn ruim 170 bewindvoerders Wsnp aangesloten. Een bewindvoerder Wsnp is de schakel tussen schuldenaar, rechtbank en schuldeisers.
 • BMD Advies Vereniging van bedrijfsmilieudiensten. Ruim vijfenzeventig adviseurs zijn dagelijks op pad om bedrijven te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Ze zorgen ervoor dat alles binnen een organisatie klopt op het gebied van arbo, milieu, veiligheid, kwaliteit en management. BMD Advies is in 1990 opgericht op initiatief van werkgeversorganisaties en Kamers van Koophandel.
 • BNA, Bond van Nederlandse Architecten, de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten.
 • BNSP, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen is een platform voor ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning voor ruimtelijk professionals. De BNSP behartigt waar mogelijk de (in)directe belangen van haar leden. Zowel individueel als collectief. Namens het vakgebied treedt de vereniging naar buiten toe als aanspreekpunt.
 • BodemenergieNL is een brancheorganisatie voor bedrijven en organisaties die op enige manier te maken hebben met bodemenergie. De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. De toepassing van bodemenergie, waaronder ondergrondse energieopslag, gaat hieraan een substantiële bijdrage leveren. BodemenergieNL zet zich in om in 2020 een aantal van 20.000 bodemenergiesystemen in Nederland gerealiseerd te hebben.
 • BOG, Brancheorganisatie Grondbanken behartigt de belangen van haar leden en faciliteert in kennisuitwisseling op het gebied van het omgaan met grond, vanaf het voornemen waarbij een grondstroom ontstaat tot de nuttige toepassing ervan.  BOG-leden verzorgen gezamenlijk jaarlijks de nuttige toepassing van bijna 10 miljoen ton licht verontreinigde grond overeenkomstig de geldende wettelijke regelingen.
 • Energie-Nederland, belangenvereniging van energiebedrijven is de branchevereniging voor energieproducenten, -handelaren en leveringsbedrijven van stroom, gas en warmte. De leden zijn actief in zowel ‘groene’ als ‘grijze’ energie en allerlei soorten dienstverlening. Onder hen zijn ook veel nieuwkomers op de markt, innovatieve spelers en duurzame initiatieven.
 • ENVAQUA de branchevereniging voor de waterbehandelingssector, verbindt Nederlandse technologiebedrijven die een toekomstbestendige, circulaire economie realiseren en draagt bij aan de vergroting van de verdienkracht en exportkansen van haar leden. Als Nederlandse brancheorganisatie voor leveranciers en producenten van milieu- en watertechnologie vertegenwoordigt ENVAQUA 115 toonaangevende bedrijven die wereldwijd actief zijn.
 • Holland Solar, brancheorganisatie voor experts in zonne-energie en de belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. Holland Solar beïnvloedt relevante besluitvorming en sturen de agenda rond wet- en regelgeving en subsidies. De brancheorganisatie werkt samen met haar leden aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector.
 • De Nederlandse Stichting Geluidshinder NSG heeft het doel geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke organisatie streeft zij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden door beleidsbeïnvloeding, beïnvloeding van de publieke opinie, persoonlijke voorlichting op verzoek (‘vraagbaakfunctie’). Zo volgt de NSG de Haagsche politiek, levert zij waar nodig kritiek en beleidsalternatieven. Ook geeft zij voorlichting en adviezen aan individuen, aan (particuliere) organisaties en lagere overheden.
 • NEPROM, de vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De leden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die op professionele wijze onroerend goed en/of gebieden ontwikkelen of herontwikkelen.
 • De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Ondernemers met een levensvatbaar bedrijf kunnen bij een aantal NVVK-leden terecht voor schuldhulpverlening. In overleg met de schuldeisers wordt een schuldregeling gezocht, zodanig dat de onderneming kan blijven voortbestaan.
 • NVRD, de koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement, verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte.  Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en een leefbare stad.  De leden van de NVRD voelen zich verbonden met elkaar rondom de kernbegrippen publiek, afval, grondstoffen en beheer openbare ruimte.
 • OIZ, de vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg behartigt de belangen van haar leden en brengt de juiste ICT specialisten bij elkaar om de Zorgbranche te professionaliseren. De vereniging faciliteert kennisdeling en -verspreiding onder de leden met een specifieke focus op met een focus e-health, privacy en standaardisatie.
 • Sociaal Werk is een brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening in Nederland. De vereniging beïnvloedt wetgeving en overheidsbeleid en werkt samen met sociaalwerk-organisaties om daarmee de branche een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te geven om haar maatschappelijk relevante rol optimaal te vervullen.
 • Summum.nu is de overkoepelende organisatie van een selecte groep bureaus voor search, werving en selectie en komt voort uit brancheorganisatie OAWS en SKR (Stichting Keurmerk Recruitment).  Summum.nu bevordert én bewaakt de kwaliteit van Summum.nu- gecertificeerde bureaus.
 • De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie.
 • Vereniging Veilig & Gezond Werken, VVGW, (v/h branchevereniging AVAG) bestaat uit leden die zich bezighouden met de distributie en productie van een bijzonder breed scala aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen. De leden kunnen zich bijscholen via de opleidingen die de vereniging aanbiedt.