Wanneer:
28 mei 2020 @ 13:30 – 17:00
2020-05-28T13:30:00+02:00
2020-05-28T17:00:00+02:00
Waar:
Amersfoort

Overweegt u mee te doen aan het overleg en wilt u ter informatie de volledige stukken voor het overleg ontvangen, stuur dan een mail aan secretariaat@samenwerkendnederand.nl onder vermelding van het onderwerp van het overleg.

 

Voor overheidsfunctionarissen, omgevingsdiensten en bouwadviseurs
Met medewerking van bouwadviesbedrijven

Programma

 1. Ontvangst met koffie / thee 
 1. Opening door de dagvoorzitter

De bijeenkomst is uitsluitend gebaseerd op specifieke aansprekende praktijkvoorbeelden van de initiatiefnemers en deelnemers. De deelnemers kunnen bij opening van de bijeenkomst melden welke vraag- en probleempunten zij zelf aan de orde willen stellen. Tijdens de bijeenkomst zullen deze problemen grondig worden behandeld, samen met een aantal van de al genoemde onderwerpen onder agendapunt 4, middels praktische intervisie met elkaar. Doelstelling: verkrijging van handvatten voor het maken van keuzes. Men geeft elkaar tips voor kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Gebleken is dat gemeenten en andere ketenpartners daar erg veel baat bij kunnen hebben.

 1. Tot bij aanvang van de bijeenkomst kunnen nog vraag- en probleempunten worden geagendeerd m.b.t. de volgende relevante thema’s en handhavingsaspecten:

Privatisering van de bouwplantoets, duurzaamheid gebouwen (BREEAM), duurzaam beheer en onderhoud, meerjaren-onderhoud (MJOP – costs of ownership), brand- en constructieve veiligheid, toepassing bouwbesluit en (Nederlandse en Europese) uitvoeringsnormen, leegstand, herbestemming en renovatie, energieprestaties, geluid-isolatie, klimaat en akoestiek, BIM, omgevingsrecht, Multifunctionele Accomodaties, BRIS (Bouwregelgeving Informatie Systemen).

 1. Door gemeenten en bedrijven zijn vooraf de volgende concrete probleempunten en aandachtspunten ingediend (het betreft een groslijst en vanzelfsprekend worden alleen de punten besproken die door de aanwezigen worden ingebracht):
 • We hebben moeite met het bepalen van het “rechtens verkregen niveau” indien geen gegevens uit archivering kunnen worden gehaald. We twijfelen of we dan moeten afgaan op gegevens aanvrager of zelf onderzoek op locatie gaan doen.
 • We hebben moeite met de beoordeling van de MPR (Milieuprestatie-Richtlijn) berekening, mede gezien het vrijblijvende karakter ervan.
 • We krijgen vaak tegenstrijdige adviezen in een bouwproces, waar het college graag integraal geadviseerd wil worden. Wat te doen? Planoverleg op zaaksniveau? Omgevingsteam?
 • We zijn bouwplannen en de vergunning-check op de bouwplaats aan het digitaliseren
 • De samenwerking tussen bouwtoezicht en de brandweer is nog niet optimaal.
 • We hechten aan het nakijken en de controle van de berekening van de EPC, zowel op de bouw (praktijk) als bij de vergunningverlening.
 • De Bouwbesluit-eis voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen lijkt nog niet te leven en is nog weinig bekend en we vragen ons af of er op getoetst wordt en of het werkbaar is. De checklist veiligheid gebouwen werkt in ieder geval goed.
 • De EPC-eis is te vrijblijvend en we zoeken aanknopingspunten voor toetsingsbeleid.
 • We hebben afstemmingsproblemen tussen ons vergunningenteam en de handhavingsteams.
 • We zoeken mogelijkheden voor herbestemming van gebouwen
 • We hebben de indruk dat er nog niet veel gemeenten met BIM aan de slag zijn.
 • We gaan digitalisering van vergunningverlening koppelen aan toezicht / handhaving
 • We gaan vergunningverlening digitaliseren maar zoeken nog naar succesvolle methoden van gegevensverwerking e.d.
 • We hebben twijfels over het welslagen van de privatisering van de bouwplantoets. De gevolgen zijn nog te onduidelijk.
 • EPC-normen worden steeds zwaarder en vaak met veel certificaten erbij. Hier wordt veel mee gesjoemeld. We willen als toezichthouder voorkomen dat er niet aan de EPC wordt voldaan. We willen letten op meer dan alleen maar het controleren van de juiste zegel op de juiste ketel enz.
 • Wat is eigenlijk nog de rol en taak van de overheid na de privatisering van de bouwplantoets en de invoering van de private controle op de uitvoering?
 • Handhaving op reclameborden wordt steeds moeilijker.
 • Het veiligheidsniveau van anti-kraakgebouwen is zorgwekkend en moeilijk beinvloedbaar.
 • We hebben een verwaarloosd Rijksmonument in onze gemeente. De eigenaar zit in het buitenland. Er wordt geen onderhoud verricht en er is ontsiering van het straatbeeld.
 • Hoe te handelen wanneer er in het kader van EPC een ander ventilatiesysteem of ketel blijkt te zijn toegepast tijdens de gereedcontrole? Ik wil het bij twijfel opnieuw voorleggen aan de constructeur en ook aan een externe deskundige (second opinion)
 • Er is een wildgroei aan reclame hoofdzakelijk in buitengebied en langs snelwegen. Ook steeds meer aan gevels van panden.
 • Bij sloopwerkzaamheden zijn we asbest tegen gekomen die niet vooraf geinventariseerd was. Na stillegging en opnieuw inventarisatie en verwijdering is de gemeente desalniettemin aansprakelijk gesteld wegens blootstelling aan asbest. We hebben echter de regels gevolgd (direct stillegging en nieuwe inventarisatie) en dan kan ons hopelijk niets worden verweten.
 • Er is een grote relatie tussen constructieve en brandveiligheid in het bouwtoezicht. Hoe wordt die in het toezicht gewaarborgd?
 • Leeft de BRL 5006 (privatisering bouwplantoets) en hoe wordt daarop geanticipeerd?
 • Het beheren van MJOP’s kan zelf maar kan ook worden uitbesteed aan aannemer/installateur middels een prestatiecontract of kan worden uitbesteed aan een onafhankelijke deskundige. Integreer inspecties NEN 2767 in de MJOP
 • De gemeenten gaan wellicht bij alle verbouwingen de nu hogere RC (isolatie) waarden handhaven. Volgens het Bouwbesluit zouden deze gelijk zijn aan de nieuwbouweis. RC gevel 4,5 en RC dak 6,0. Zou het niet veel handiger en praktischer zijn om dezelfde gemiddelde waarde te halen over de gehele bestaande woning plus aanbouw?
 • Gemeenten moeten zich beraden op de komende privatisering van de bouwplantoets en de kwaliteitsborging daarvan. Er bestaat altijd het gevaar van de “slager die zijn eigen vlees keurt”.
 • Er wordt te weinig aandacht besteed aan wateraccumulatie op platte daken en de daaraan verbonden hoge risico’s
 • Let bij verbouwing van bestaande panden ook op de handhaving van stabiliteitselementen en betrek hier dus op tijd een constructeur bij.
 • Hoe beoordeel ik stabiliteit van gebouwen.
 • Hoe controleer ik berekeningen gemaakt met software waarvan de uitvoer nauwelijks inzichtelijk is (vertrouwt men te veel op de software?)
 • Waar moet ik op letten bij vloer-wapeningscontrole op de bouw, leidingen, etc.
 • Welke nieuwe duurzaamheidsconcepten zijn er (relatie met subsidies MIA, Vamil, EIA & MPG).
 • Private kwaliteitsborging wordt een alternatief voor de gemeentelijke bouwplantoetsing aan het bouwbesluit en het toezicht op de uitvoering. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk in de ogen van gemeentelijke functionarissen?
 • Herbestemming in het kader van bouwregelgeving, met name de onderdelen veiligheid en gezondheid. Hoe gaan gemeenten om met de interpretatie van de regelgeving en hoe wordt het rechtens verkregen niveau vastgesteld?
 • Milieurichtlijnen/convenanten, duurzame ontwikkelingen stimuleren met behulp van GPR en/of BREEAM. Graag een toelichting op de instrumenten.
 • Bodemonderzoek, bepalen van de nulsituatie in de voorbereidingsfase van projecten.
 • Het bouwbesluit wordt onterecht als belemmerend ervaren. Lang niet alle mogelijkheden uit het bouwbesluit worden benut. Het Bouwbesluit schrijft slechts voor dat het gebouw energiezuinig, (brand)veilig, gezond en bruikbaar moet zijn.
 • Doelmatiger onderhoud gebouwde omgeving. Denk hierbij ook aan probleemwijken, slapende Verenigingen van Eigenaren, oude industrieterreinen, waarbij de gemeente soms voortrekkersrol op zich neemt.
 • Verder beperken van energieverbruik gebouwde omgeving (duurzaam ontwerpen en beheren)
 • Samenwerking en integratie in de bouw d.m.v. BIM (Building Information Model) is zeer interessant voor overheden: interactief gebouwmodel is snel te checken i.v.m. vereisten omgevingsvergunning. Maar denk ook aan beheer eigen gebouwvoorraad.
 • Hoe wordt de omgevingsvergunning in de praktijk ervaren? Wat kan er simpeler en doelmatiger?
 • Kunnen we plantoetsing meer doen op basis van constructief inzicht en minder op controle van computerprogramma’s?
 • Bij aardgas-gestookte cv-ruimten is een plofluik alleen vaak onvoldoende.
 • Digitaal archief bouwtekeningen laten beheren door vakdeskundig bureau levert besparing van menskracht, ruimte en energie op.
 • Voldoen aan zorgplicht voor objecten door risicogestuurde inspecties.
 • Eerder inschakelen van constructeur voorkomt technische en financiële problemen tijdens bouw
 • Constructieve veiligheid en functionaliteit bij platte daken (problemen met water op platte daken), gevels, galerijvloeren en instortende balkons.
 • EPC – geen controle achteraf. Handhaving van EPC-berekeningen gebeurt niet. Gaat de invoering van verplichte EPC van 2015 naar 2020?
 • Wanneer zijn MER-rapportages zinloos en overbodig?
 1. Slotronde en afsluiting

Iedereen krijgt de kans tot een laatste woord, een slotconclusie en het doen van een persoonlijke aanbeveling. Ook hiervan wordt verslag opgemaakt.

Deel dit bericht: