Wanneer:
13 november 2019 @ 09:30 – 13:00
2019-11-13T09:30:00+01:00
2019-11-13T13:00:00+01:00
Waar:
Amersfoort of Utrecht
Kosten:
Gratis
Contact:
Stichting Samenwerkend Nederland
035-2018802

Overweegt u mee te doen aan het overleg en wilt u ter informatie de volledige stukken voor het overleg ontvangen, stuur dan een mail aan secretariaat@samenwerkendnederand.nl onder vermelding van het onderwerp van het overleg.

 

Voor vergunningverleners, handhavers en beleidsfunctionarissen van gemeenten
Voor functionarissen van woningcorporaties
Met aandachtspunten voor reductie van asbestrisico’s
Met medewerking van asbestkundigen

Programma

1. Ontvangst met koffie / thee

2. Opening door de dagvoorzitter

De bijeenkomst is uitsluitend gebaseerd op specifieke aansprekende praktijkvoorbeelden van de initiatiefnemers en deelnemers.
De deelnemers kunnen bij opening van de bijeenkomst melden welke vraag- en probleempunten zij aan de orde willen stellen, onder meer uit de inventarisatielijst zoals genoemd onder programmapunt 3.
Tijdens de bijeenkomst zullen deze problemen grondig worden behandeld, middels praktische intervisie met elkaar en met aanwezige asbestkundigen. Doelstelling: verkrijging van handvatten voor het maken van           keuzes. Men geeft elkaar tips voor kwaliteitsverbetering, risicoreductie en zelfs kostenreductie. Gebleken is dat gemeenten, woningcorporaties en andere partijen daar erg veel baat bij kunnen hebben.

3. Bespreking van de door gemeenten en andere partijen in de afgelopen tijd ingediende vragen, opmerkingen en aandachtspunten, waaronder:

 • Hoe kan een opdrachtgever of handhaver snel een inventarisatierapport doorgronden en waar kunnen de inventarisatie- en verwijderingsbedrijven op worden afgerekend?
 • Hoe kan worden voorkomen dat beperkingen in een asbestonderzoek leiden tot ongewenste calamiteiten met asbest bij renovatiewerkzaamheden?
 • 170 m2 asbesthoudende golfplaten, waarvan via het laboratorium asbest is aangetoond, zijn door een bedrijf zelf verwijderd en op het terrein opgeslagen. Het bedrijf is op overtreding aangeschreven en verzocht het te laten liggen en inventarisatie te laten uitvoeren. Op basis van de uitkomst moeten zij een sloopmelding doen en het laten saneren. De sloopmelding is geaccepteerd, doch diverse voorwaarden zijn geschonden, geen start werk en achteraf gereed gemeld door overtreder, geen uitvoering door een gecertificeerd bedrijf. Alle platen zijn ingepakt en aan de straat gelegd. Het is afgehaald door een asbestverwerker. Er is geen eindcontrole beschikbaar.
 • Hoe moeten we bouwkundige eenheden interpreteren in verschillende situaties in een asbestinventarisatierapport
 • Hoe voorkomt men dat burgers zelf onverantwoordelijk met asbest omgaan (dat het gevaar wordt onderkend)?
 • Als de inspecteur toezicht houdt op de sloopwerkzaamheden en er blijkt opeens asbest aanwezig te zijn. Hoe gaat men dan om met eventuele de-contaminatie?
 • Waar moet de eis worden opgenomen dat een B-inventarisatie verplicht is?
 • Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij controle asbestinventarisatie door vergunningverlener?
 • Kan een vergunningverlener altijd een asbestinventarisatieonderzoek eisen en zo ja, op welke wettelijke grondslag?
 • Hoe kunnen we de illegale asbestsaneringen beter onder de aandacht krijgen met name bij particulieren?
 • Op welke wijze mag en kan een gemeentelijke dienst zwerfasbest opruimen zonder certificering en Deco materialen. Tot welke hoeveelheid en vorm?
 • Mag de oude paraplu-sloopvergunning nog worden gebruikt? Ook als het ongeveer 600 woningen betreft in verschillende plaatsen of straten?
 • Asbest inventarisatie type A terwijl het pand geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt. Moeite met verstrekken type B inventarisatie omdat men dat wil doen tijdens de sloop en niet vooraf.
 • Op welke wijze hebben gemeenten de verwijdering en afvoer van asbestvrije golfplaten geregeld, en dan met name hoeveelheden groter dan 35 m2.
  Wel of geen sloopmelding, waar aanbieden, behandelen als asbesthoudend grotere hoeveelheden bij asbest inzamelbedrijf?
 • Hoe om te gaan met asbestdumpingen. Opruimingsprotocol of opruimingsvrijgave?
 • Asbestinventarisatierapporten blijven in een aantal gevallen onduidelijk voor wat betreft het wel of niet uitvoeren van een type B onderzoek of een NEN 2991 onderzoek. Graag standaard altijd dit benoemen.
 • Er komt steeds meer vraag naar bodemsanering in de omgeving van golfplaten asbestdaken (met name sportverenigingen). Men is bang voor asbestbesmetting.
 • Risicoklasse 2 terug schalen naar 1 tijdens de uitvoering, verschillende inzichten van inventarisatiebureaus hierover en er is geen duidelijkheid.
 • Waarom is de vrijgave gekoppeld aan het adres en niet aan de vergunning?
 • Hoe wordt voorkomen dat particulieren zelf asbest verwijderen (in hoogste risicoklassen)? Controle aan de werf is er nauwelijks en via het Omgevingsloket word je ook niet overal op gewezen / bij verbouwwerkzaamheden komt uit vergunning check dat er geen melding nodig is.
 • Voor de sloop van een gebouw wordt een asbest inventarisatierapport gemaakt (SC 540) Uit het rapport blijkt dat er asbest in de grond om het gebouw aanwezig is. Moet de melding worden verleend of geweigerd?
 • Illegale sloopactiviteiten waarbij asbestverdacht materiaal wordt verwijderd. Kan de eigenaar van het pand of wellicht sloper afdwingen dat ze inventarisatieonderzoek doen. Of moet de gemeente eerst zelf een monster laten testen op asbest?
 • Bij verbouwingen (omgevingsvergunningsvrij) worden wel eens asbestverdachte materialen aangetroffen. In die gevallen wordt niet zorgvuldig omgegaan met afval. Wat te doen met een niet gemelde sanering, dus dat we niet hebben kunnen controleren?
 • Een verbouwing is omgevingsvergunningsvrij. Echter, er is wel asbesthoudend dan wel verdacht materiaal aangetroffen. Constatering is veelal via inspecteur. De coördinatie en informatie kan beter. De verantwoordelijkheid ligt bij eigenaar.
 • Hoe zit het nu met de aansprakelijkheid en het claimen van schade voor de betrokkenen bij een asbestbrand? Zijn de eigenaren aansprakelijk jegens de gemeente voor de saneringskosten?
 • Bij sloop van een gebouw wordt vaak een type A-asbestrapport overlegd met beperkingen. Dan wordt type B geadviseerd. Echter veel beperkingen (vloerbedekking, spouw, koven) moeten in type A onderzocht worden. Deze beperkingen vallen onder licht-destructief. Helaas levert dit altijd veel discussie op terwijl de SC540 hierin heel duidelijk wil zijn. Maar ook de SC540 is lang niet duidelijk genoeg want levert tussen deskundigen al discussie op sinds 2008.
 • Er is door een particulier asbest verwijderd. Hier is een sloopmelding voor afgegeven maar geen bedrijf ingeschakeld voor het verwijderen van het asbest. Dit heeft de particulier zelf gedaan. De vervolgstappen zijn in dit soort gevallen niet duidelijk.
 • In een afgebrand / vervallen pand is in verband met constructieve veiligheid geen asbestinventarisatie mogelijk, terwijl het pand dringend gesloopt moet worden.
 • Een klasse-2 inventarisatie is toch door een particulier verwijderd omdat het een geschroefde hechtgebonden plaat betreft. In dit geval is niet duidelijk wat leidend is: de asbestinventarisatie of het Bouwbesluit.
 • Een particulier heeft een sloopmelding gedaan bij de gemeente. Het betreft geschroefde asbesthoudende hechtgebonden beplating in een garage. Deze mag hij nu zelf verwijderen maar dit is misschien helemaal niet wenselijk.
 • Burgers vragen een sloopmelding aan en slopen ondertussen zelf. Achteraf wordt er toch een soort van akkoord gegeven omdat zij zonder sloopmeldingsbrief niet kunnen afstorten. We zoeken naar mogelijkheden om dit te voorkomen en om achteraf hiertegen te kunnen optreden.
 • Bij de gemeentewerf wordt een risico-inventarisatie geëist door de Arbeidsinspectie middels een aanschrijving. Een RI&E m.b.t. onder meer blootstellingsrisico’s. We moeten dar onderzoek voor doen dat we als duur en zinloos ervaren.
 • De asbestmeldingen zijn onoverzichtelijk en niet te herleiden tot tijdstip van indiening.
 • Burgers zeggen ons vaak dat er geen asbest is tijdens een sloop maar we hebben vermoedens dat dit vaak niet juist is.
 • Er is veel juridische discussie over de geldigheidsduur en juridische status van de sloopmelding.
 • Het toekomstige verbod op asbesthoudende daken begint in de publiciteit te komen. Eigenaren van koopwoningen stellen vragen aan de gemeente. Vragen over Rijks-subsidies, bedragen en wie de uitvoerende instantie is. We proberen illegale verwijdering en dumping te voorkomen.
 • Er zijn veel vragen over wie in welk deel van het traject van asbestonderzoek en –sanering verantwoordelijk is en tot hoever de bemoeienis van de gemeente gaat bij de controle op het proces.
 • Type B inventarisaties worden in onze gemeente niet of nauwelijks ingediend ondanks dat het dit jaar door vergunningverlener verplicht gesteld wordt.
 • We zoeken mogelijkheden om asbestdump aan te pakken. De saneringskosten zijn te hoog.
 • We hebben nogal eens te maken met onvolledige/foutieve sloopaanvragen waar achter de schermen al wel afspraken gemaakt worden m.b.t. datum sloop/saneren en opleveren percelen. Dat is en ongewenste ontwikkeling.
 • Bewoners ervaren het doen van een melding om asbest (verplicht) op de milieustraat te mogen aanleveren als een drempel. Daardoor hebben we meer clandestiene dumping asbest in openbare ruimte. De Inspectie controleert de gemeente op asbestregistratie. We zouden willen dat deze regel werd versoepeld door drempels weg te nemen.
 • We mogen erg weinig asbest ruimen in het openbaar gebied zonder inventarisatie.
 • We hebben problemen met asbestverwijdering door particulieren. De regelgeving veroorzaakt ongewenste verwijdering zonder melding.
 • Veel bouwactiviteiten zijn tegenwoordig vergunningvrij. Mensen gaan aan de slag en dus ook veelal sloopwerkzaamheden. Dus geen sloopmelding, sloopstop en veel frustratie. We moeten dit onder controle krijgen maar dat is moeilijk.
 • Illegale situaties komen vaker voor. We proberen dit onder controle te krijgen. Advertenties in kranten. Betere communicatie door de gemeentewerf wanneer mensen bellen over asbest.
 • Wanneer het Landelijk Asbest Volgsysteem operationeel zal zijn, zal dit naar ons gevoel veel tijd gaan schelen.
 • Het afvoeren van dakbedekkingen (golfplaten) die asbestvrij zijn, met een bewijs “NT” in de plooi moet desalniettemin als zijnde asbesthoudend worden afgevoerd. Dis is te gek voor woorden.
 • De uitsluitingen in de asbestinventarisatierapporten zijn nog steeds niet acceptabel, met name het gemak waarmee dit gebeurt.
 • Een eigenaar heeft zelf kokers, leidingen, beplating (voorzichtig) verwijderd. Ongewenste ontwikkeling maar moeilijk tegen op te treden.

 

 1. Slotronde

Iedereen krijgt de kans tot een laatste woord, een slotconclusie en het doen van een persoonlijke aanbeveling. Ook hiervan wordt verslag opgemaakt.
Afsluiting om uiterlijk 13.00 uur
Binnen 2 weken wordt een compleet verslag aan alle aanwezige deelnemers toegezonden, vergezeld van een deelnemerslijst en concreet toepasbare aanbevelingen.

Deel dit bericht: